Wall of Fame

IFoA Achievers over the years!

IFoA Achievers over the years!

Achievers of September 2023 Attempt

Achievers of CS1 April 2022 Attempt

Hardik Bohra

85/100

Jazeel Ekhlas

84/100

Hiya Ajmera

84/100

Gaurav Jajodia

81/100

Tanay Patodia

80/100

Achievers of CS2 April 2022 Attempt

Tarun Agarwal

78/100

Tanisha Narang

66/100

Aaryan Naik

65/100

Achievers of CM2 April 2022 Attempt

Hitakshi Shah

86/100

Shreya Sodani

76/100

Tisha Shah

75/100

Achievers of CB1 & CB2 April 2022 Attempt

Yugant Savla

79/100

Kavisha

71/100

Achievers of CM1 April 2021 Attempt

Utsav Shah

98/100

Tisha Shah

95/100

Yugant Savla

92/100

Urshita Khakhar

91/100

Tarun Agarwal

90/100

Achievers of CM2 September 2021 Attempt

Utsav Shah

87/100

Heet Maniar

82/100

Ali Mulji

80/100

Manav Badani

80/100

Achievers of CS1 September 2021 Attempt

Tisha Shah

91/100

Yugant Savla

85/100

Priyank Kalwani

81/100

Tarun Agarwal

81/100

IAI Achievers over the years!

Anubhooti Jain

Riddhi Barfiwala

Aishwarya Shah

Romil Gaudani

Bhoomit Shah

Tanvi Doshi

Kanishka Sarda

Eva Jain

Mansi Shah

Bhavya Shah